Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2411 ДГС Царево 19.09.2018 1805 - 5; 1816 - 5;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30.81 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 30.81 куб.м.
чб
Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 2,618.85 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на добита дървесина, находяща се на временен склад, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Царево„ Виж пълна информация
2295 ДГС Царево 08.08.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП „ДГС Царево” Виж пълна информация
2168 ДГС Царево 21.06.2018 1819
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 42 куб.м. 0 куб.м. 1950 куб.м. 604 куб.м. 0 куб.м. 2621 куб.м.
дб, кгбр,
Процедури за добив на дървесина 56,059.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
2061 ДГС Царево 26.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,440.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина” Виж пълна информация
2041 ДГС Царево 08.05.2018 1801 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бк,дб,др
Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
1977 ДГС Царево 27.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,440.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина” Виж пълна информация
1961 ДГС Царево 29.03.2018 I
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
дб
Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 4,660.35 лв. без ДДС
Предмет: „ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ“ (Природосъобразно производство на висококачествена дървесина от млади насаждения в ДГФ на територията на ТП „ДГС Царево), Виж пълна информация
1851 ДГС Царево 22.02.2018 1704 – 16, 1715 – 2, 1718 – 18, 1719 – 10, 1802 – 3, 1805 – 3, 1806 – 2, 1813 – 2, 1814 – 2;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
282.10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 282.10 куб.м.
дб, бб, чб
Процедури за продажба на дървесина 26,411.80 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на добита дървесина, находяща се на временен склад, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Царево„ Виж пълна информация
1831 ДГС Царево 07.03.2018 1801 Д Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Звездец, ТП ДГС Кости, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Царево, ТП ДГС Ивайловград и ТП ДЛС Граматиково Виж пълна информация
Процедура № 1831 на ДГС Царево от 07.03.2018 е прекратена!
1778 ДГС Царево 01.02.2018 1802, 1806, 1810, 1813, 1815
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 2500 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 2500 Пр. куб.м.
дб, цр,
Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 27,500.00 лв. без ДДС
Предмет: „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА (ДОБИТА НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ - ОБЕКТ № 1802, 1806, 1810, 1813, 1815) ДО ПЛОЩАДКА НА СТОПАНСКИ ДВОР, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ЦАРЕВО”, Виж пълна информация
1689 ДГС Царево 16.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 39,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисване от ТП „ДГС Царево”, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - “Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Царево”. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - “Доставка, баланс и монтаж на нови гуми (летни/зимни) и ремонт на стари за автомобилите, стопанисвани от ТП „ДГС Царево”. Виж пълна информация
1669 ДГС Царево 15.12.2017 1801 - 1; 1804 - 1; 1804 - 2; 1805 - 1; 1805 - 2; 1808 - 1; 1809 - 1; 1809 – 2; 1816 – 1; 1816 – 2; 1817 – 1; 1817 – 2;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 115 куб.м. 0 куб.м. 8228 куб.м. 1361 куб.м. 17 куб.м. 9721 куб.м.
дб, цр, мжд, чб, бк, чдб, кгбр, лп
Процедури за продажба на дървесина 598,672.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозни количества дървесина, добита до временен склад, находяща се на територията на ТП „ДГС Царево„ (за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата) Виж пълна информация
1610 ДГС Царево 02.01.2018 Открита процедура 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦАРЕВО“, с открита процедура по реда на чл.18, ал.1, т.1, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. ”б” от Закона за обществените поръчки” (ЗОП). Виж пълна информация
1607 ДГС Царево 06.12.2017 1802; 1804; 1805; 1810; 1813; 1814;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
283 куб.м. 490 куб.м. 0 куб.м. 7972 куб.м. 2037 куб.м. 51 куб.м. 10833 куб.м.
дб, цр, мжд, чб, бк, кгбр
Процедури за добив на дървесина 229,622.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
1606 ДГС Царево 06.12.2017 1801; 1806; 1808; 1809; 1812; 1816; 1817;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
322 куб.м. 347 куб.м. 0 куб.м. 8244 куб.м. 1554 куб.м. 21 куб.м. 10488 куб.м.
дб, цр, мжд, чб, бк, чдб, кгбр, лп
Процедури за добив на дървесина 221,583.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата” Виж пълна информация
1472 ДГС Царево 24.10.2017 1724
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 80 куб.м. 0 куб.м. 1043 куб.м. 350 куб.м. 0 куб.м. 1494 куб.м.
дб, цр, кгбр
Процедури за добив на дървесина 31,868.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Царево” „ Виж пълна информация
1377 ДГС Царево 15.09.2017 1712 – 9;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
95.00 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 95.00 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 8,089.50 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на добита дървесина, находяща се на временен склад, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Царево„ Виж пълна информация
1337 ДГС Царево 04.09.2017 1722
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 103 куб.м. 0 куб.м. 1239 куб.м. 483 куб.м. 0 куб.м. 1854 куб.м.
дб, мжд
Процедури за добив на дървесина 39,530.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Царево” „ Виж пълна информация
1296 ДГС Царево 25.08.2017 1712 – 7 и 1718 - 5;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123.40 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 45.07 куб.м. 168.47 куб.м.
дб, чб, цр;
Процедури за продажба на дървесина 13,779.87 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на добита дървесина, находяща се на временен склад, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Царево„ Виж пълна информация
1279 ДГС Царево 11.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти, собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦАРЕВО“, с открита процедура по реда на чл.18, ал.1, т.1, във вр. с чл.20, ал.1, т.1, б. ”б” от Закона за обществените поръчки” (ЗОП). Виж пълна информация