Процедури

Процедура № 2510 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 19.11.2018
Втора дата
Начална цена 229,152.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата”

Данни за дървесината

Обект/и № 1903, 1904, 1907, 1913, 1916, 1917;
Дървесен вид цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр, избк, мб
Едра 222 куб.м.
Средна 349 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 7917 куб.м.
За огрев 2242 куб.м.
ОЗМ 75 куб.м.
Всичко 10805 куб.м.