Процедури

Процедура № 3658 на ДГС Царево

Процедура № 3658 на ДГС Царево от 11.12.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 11.12.2019
Втора дата
Начална цена 273,324.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата”

Данни за дървесината

Обект/и № 2001, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2020;
Дървесен вид цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр, избк,
Едра 155 куб.м.
Средна 238 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 9243 куб.м.
За огрев 3211 куб.м.
ОЗМ 17 куб.м.
Всичко 12864 куб.м.