ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГТ - II ETAП Списъци на допуснатите и класирани имоти и на недопуснатите имоти на първи етап по Правилата за закупуване на горски територии от ДП по чл.163 от ЗГ Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година, мярка 8.4. „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони : Европа инвестира в селските райони”. Административен договор с ДФ „Земеделие” № BG06RDNP001-8.002-0001-C01/02.04.2020 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Започна приемът на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии от ДП по чл. 163 от ЗГ за 2021г. Информация за единични цени за 1 дка на закупени поземлени имоти в горски територии за 2020г. Африканска чума по свинете - телефони за сигнали Прием на заявки за участие в провеждането на електронни процедури за реализация на дървесина.

Обща информация

Горско стопанство Царево е разположена върху част от североизточните склонове на Странжа планина, като на изток достига до Черно море.
Горите на стопанството представляват един голям непрекъснат комплекс с приблизителна форма на неправилен правоъгълник с държина северозапад – югоизток около 40 км и ширина на североизток – югозапапад 12 км.
Странджа е слабо нагъната планина. Многобройни била, ниски и разлати и отчасти поиздигнати, и очертани, заедно със многобройните долове придават сложен и пресечен характер на терена. Най-високата точка на територията е връх “Папия” – 502 м н.в., а най-ниската – горите около морския бряг – 1-10 м н.в.
Терените в източната част на стопанството (покрай морето) са предимно полегати и равни, докато в западната и по-специално в югозападната са стръмни и силно пресечени. Преобладават терени с надморска височина 51- 100 м (33,2 %), 151-200 м (25,5 %) и др.
Не голямата денивелация на терена в стопанството определя формирането на малко на брой месторастения от един лесорастителен пояс – Долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори и два подпояса – подпояс на крайречните и лонгозни гори и подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори.
Общата площ на ГФ на територията на стопанството е 29 175 ха, в т.ч.:
97 % държавен, 2 % частен, 1 % общински.
Преобладаващи са издънковите дъбови гори на площ от 21468 ха – 73,58 % от общата площ на стопанството и 82,25 % от залесената горска площ, като по-голяма част от тях са на възраст над 60 години. Най-често срещаните дървесни видове са зимен дъб – 10366 ха или 39,7 % и благун – 10000 ха или 38,3 % от залесената горска площ.
За опазване на уникалното биологично разнообразие в Източна Странджа, част от територията на Горско стопанство Царево 17 219.9 ха попада в границите на ПП ,,Странджа” . В тази територия се намират и двете големи защитени местности:
1.Защитена местност ,,Силистар”-обща площ 773.3 ха, от която горски фонд-698,8 ха-обявена със Заповед 608/01.09.1992 г. на МОСВ гр. София.
2.Защитена местност ,,Устието на р. Велека” – обща площ 1511,2 ха, от която 1121,9 ха от горския фонд-обявена със Заповед 608/01.09.1992 г. на МОСВ гр. София.
Други защитени местности на територията на Горско стопанство Царево извън ПП ,,Странджа” са:
1.Природна забележителност ,,Попова скала” – скално образование с площ 30,8 ха .
2.Вековни дървета – Полски ясен в землището на с.Фазаново.
В границите на стопанството са запазени популациите на много реликтни видове от средиземноморската и понтийска флора, находищата на които се намират единствено в тази част на Странджа.
Съчетанието на полупланински релеф в горите на стопанството и речните долини на реките вливащи се в морето обуславят богато дивечово разнообразие. Най- често срещания дивеч предмет на лов са: – дива свиня, благороден елен, сърна, лисица, чакал, горски бекас и прелетни водоплаващи.
ТП "ДГС - Царево" има изготвен доклад за гори с висока консервационна стойност, който при проявен интерес може да бъде разгледан на адрес:http://uidp-sliven.com/files/etc/file59915c2867b35_Doklad-GVKS-Tsarevo.pdf