slide

Личен състав

ДИРЕКТОР
ИНЖ. НИКОЛАЙ ВЪЛЧАНОВ
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ДИКОВ
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
ЯНКА ОВАЛОВА
НАЧАЛНИК ГСУ
ИНЖ. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ
НАЧАЛНИК ГСУ
ИНЖ. ДЕЯН ГЕОРГИЕВ
НАЧАЛНИК ГСУ
ЯНИ РУСИНОВ
ТГС - РЪКОВОДИТЕЛ ОБЕКТ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ
ТГС - РЪКОВОДИТЕЛ ОБЕКТ
ПЕТЪР ИЛИЕВ
ТГС - РЪКОВОДИТЕЛ ОБЕКТ
НИКОЛАЙ МОРФОВ
ТГС - РЪКОВОДИТЕЛ ОБЕКТ
ИЛИЯН МАЗНЕВ
ТГС - РЪКОВОДИТЕЛ ОБЕКТ
СТАМЕН СИРАКОВ
ТГС - РЪКОВОДИТЕЛ ОБЕКТ
ЯНКО ЯНГЬОЗОВ
ТГС - РЪКОВОДИТЕЛ ОБЕКТ
ИЛИЯ ИВАНОВ
ТГС - РЪКОВОДИТЕЛ ОБЕКТ
ДИМО КИРОВ
ТГС - РЪКОВОДИТЕЛ ОБЕКТ
РУМЕН РАЛЕВ
ЛЕСНИЧЕЙ
ИНЖ. АННА ГЕНКОВА
ЛЕСНИЧЕЙ
ИНЖ. ЙОРДАНКА ГАКЕВА
ПОМ. ЛЕСНИЧЕЙ
ДАНАИЛ ЯНГЬОЗОВ
ПОМ. ЛЕСНИЧЕЙ
МАРИН МАНОЛОВ
ПОМ. ЛЕСНИЧЕЙ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ