slide

Документи | ДГС Царево

информация мт
Файл
Добавен
27.03.2024 / ДГС Царево
Информация по чл. 38, ал. 8 от Наредбата - Местни търговци
Файл
Добавен
23.11.2022 / ДГС Царево
Във връзка, с въведените мерки със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
Файл
Добавен
25.03.2020 / ДГС Царево
Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия
Файл
Добавен
02.10.2019 / ДГС Царево
Уведомление дейност 2019г.
Файл
Добавен
23.01.2019 / ДГС Царево
Осигуряване на дърва за огрев за местно население през 2018г.
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Царево
ПОЛИТИКА СРЕЩУ КОРУПЦИЯ В ТП "ДГС ЦАРЕВО".
Файл
Добавен
17.04.2018 / ДГС Царево
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪЛГОСРОЧНА АНГАЖИРАНОСТ КЪМ ПРИНЦИПИТЕ И КРИТЕРИИТЕ НА FSC В ТП "ДГС ЦАРЕВО".
Файл
Добавен
17.04.2018 / ДГС Царево
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП "ДГС ЦАРЕВО".
Файл
Добавен
17.04.2018 / ДГС Царево
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОЦЕДИРАНЕ СЪС СИГНАЛИ СВЪРЗАНИ С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТП "ДГС ЦАРЕВО".
Файл
Добавен
17.04.2018 / ДГС Царево
Информация за сключени договори за услугата сеч и извоз на територията на ТП "ДГС Царево" през 2018 г.
Файл
Добавен
29.03.2018 / ДГС Царево
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТП "ДГС ЦАРЕВО" ЗА ЛФ 2018 г.
Файл
Добавен
04.12.2017 / ДГС Царево
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ГТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ ''БАЛКАН ОФРОУД РАЛИ'' И ''БАЛКАН КЛАСИК РАЛИ''
Файл
Добавен
28.08.2017 / ДГС Царево
ВРЕМЕННИ ГОРСКИ СКЛАДОВЕ, УТВЪРДЕНИ ЦЕНИ И КОЛИЧЕСТВА ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ ПОТРЕБНОСТИТЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ НА МН ОТ ЛФ 2017Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП''ДГС ЦАРЕВО''
Файл
Добавен
22.08.2017 / ДГС Царево
И Н Ф О Р М А Ц И Я Относно: Изискванията по чл. 115, ал. 2 от Закон за горите за притежаване на документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по сертификация
Файл
Добавен
02.08.2017 / ДГС Царево
ЦЕНОРАЗПИС НА ФИДАНКИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИ В ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ РАЗСАДНИК "ЗИРКОВА ВОДЕНИЦА" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДГС ЦАРЕВО" ПРЕЗ СЕЗОН 2016/2017 ГОД.
Файл
Добавен
01.03.2017 / ДГС Царево
Информация местни търговци
Файл
Добавен
23.11.2016 / ДГС Царево
УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ПЪРВА ТРЪЖНА СЕСИЯ НА 2017Г.
Файл
Добавен
03.11.2016 / ДГС Царево
Указания за учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството
Файл
Добавен
16.08.2016 / ДГС Царево
Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
04.08.2016 / ДГС Царево