Процедури

Процедура № 2708 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 24.01.2019
Втора дата
Начална цена 24,950.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА (ДОБИТА НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ - ОБЕКТ № 1901, 1902, 1905, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1914, 1915) ДО ПЛОЩАДКА НА СТОПАНСКИ ДВОР, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ЦАРЕВО”

Данни за дървесината

Обект/и № 1901, 1902, 1905, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1914, 1915
Дървесен вид дб, цр
Едра 0 Пр. куб.м.
Средна 0 Пр. куб.м.
Дребна 0 Пр. куб.м.
Технологична 1650 Пр. куб.м.
За огрев 200 Пр. куб.м.
ОЗМ 0 Пр. куб.м.
Всичко 1850 Пр. куб.м.