Процедури

Процедура № 4002 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 19.03.2020
Втора дата
Начална цена 42,750.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА (ДОБИТА НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ - ОБЕКТ № 1901, 1906, 1908, 1909, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014) ДО ПЛОЩАДКА НА СТОПАНСКИ ДВОР, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ЦАРЕВО”

Данни за дървесината

Обект/и № 1901, 1906, 1908, 1909, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014
Дървесен вид бл, изгр,
Едра 0 Пр. куб.м.
Средна 0 Пр. куб.м.
Дребна 0 Пр. куб.м.
Технологична 2270 Пр. куб.м.
За огрев 400 Пр. куб.м.
ОЗМ 0 Пр. куб.м.
Всичко 2670 Пр. куб.м.